Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

  1. Definities

1.1 Pestpectief: biedt trainingen aan voor het omgaan met pesten.

1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.

1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor Pestpectief om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Pestpectief valt.

1.4 Klachten: alle klachten van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door Pestpectief.

  1. Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Pestpectief met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, intervisie, pilot, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

  1. Offerte & opdracht

3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training stuurt Pestpectief een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Pestpectief en opdrachtgever komt tot stand doordat opdrachtgever per mail akkoord gaat met de offerte.

3.2 Indien Pestpectief en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Pestpectief, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfskosten, tenzij anders vermeld.

  1. Annulering

4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.

4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Pestpectief niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Pestpectief kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele

schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.

4.3 Indien Pestpectief bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Pestpectief gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

  1. Betaling

5.1 Pestpectief zendt de opdrachtgever een factuur voor de betreffende training. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Pestpectief, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Pestpectief is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Pestpectief redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.

  1. Auteursrecht

6.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Pestpectief. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik en onder duidelijke bronvermelding. De hardware en software welke wordt verstrekt blijft (intellectueel) eigendom van Pestpectief en wordt zodanig verhuurd of in bruikleen aan opdrachtgever verstrekt.

  1. Aansprakelijkheid

7.1 Pestpectief verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Pestpectief door een derde wordt verzorgd, aanvaardt pestpectief slechts aansprakelijkheid voor die derde voor

het handelen of nalaten van die derde tijdens de training tenzij er sprake is van bewuste roekeloosheid/opzet zelf, met inachtneming van met in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Pestpectief.

7.2 Pestpectief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Pestpectief.

7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Pestpectief voor de betreffende opdracht verschuldigd is.

7.5 Iedere aansprakelijkheid van Pestpectief is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Pestpectief wordt uitbetaald. 

7.6 Pestpectief zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. 

7.7 Opdrachtgever is ten allen tijde aansprakelijk voor de gehuurde apparatuur, waaronder: VR brillen, Ipads, laptops of andere apparatuur welke op de factuur vermeld zal staan. 

7.8 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijke voor een stabiele internet connectie en beschikbaar apparatuur voor het volgen van de e learning module, zoals een laptop, computer of ipad met internet en browser functie.

  1. Vertrouwelijkheid

8.1 Pestpectief behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.

8.2 Pestpectief staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.

8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

8.4 Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat (persoons)gegevens die de opdrachtgever aan Pespectief verstrekt zoals gebruikers(naam), (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen worden verwerkt in de administratie van Pestpectief. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en het  (elektronisch) toezenden van informatie over de dienstverlening van Pestpectief. Pestpectief en opdrachtgever zullen zich houden aan de op grond van de Algemene Verwerking Persoonsgegevens Verordening wederzijdse verplichtingen. Opdrachtgever het te allen tijde het recht om zijn (persoons)gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen’’.

  1. Klachten

9.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Kamerlingh Onnestraat 210 Groningen 9727HS

9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever. Binnen een termijn van 1 week van de opdracht kan een gegronde klacht worden toegestuurd. Er zal dan  gekeken binnen 14 dagen gekeken worden naar een passende oplossing.